Åpenhetsloven

Symetri AS følger loven om selskapers åpenhet og arbeider for å opprettholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette forplikter større selskaper til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forhindre negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og fremme anstendige arbeidsforhold styres av vår overordnede tilnærming som er beskrevet i Symetris politikk

I Symetri AS gjør vi det klart hva vi forventer av leverandørene våre gjennom våre Etiske retningslinjer

Vi oppfordrer deg også til å ta en titt på våre Etiske retningslinjer, som fungerer som en rettesnor for hvordan vi etterlever verdiene våre.

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Bakgrunn

Symetri AS opprettholder verdiene om åpenhet og prioriterer grunnleggende menneskerettigheter og rettferdige arbeidsforhold. I henhold til loven er det obligatorisk for større bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forhindre negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold i virksomheten og leverandørkjeden.

Aktsomhetsnormen i åpenhetsloven er forankret i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). For å overholde disse lovkravene og internasjonale standarder må bedriftene gjennomgå en grundig aktsomhetsvurdering som innebærer å:

 • Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 • Vurdere faktiske og potensielle negative effekter på grunnleggende menneskerettigheter og etiske arbeidsstandarder som selskapet kan ha forårsaket eller vært med på å skape, eller som er direkte knyttet til selskapets forretningsaktiviteter, varer eller fasiliteter gjennom leverandørkjeden eller tilknyttede selskaper.
 • Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller redusere eventuelle negative effekter basert på selskapets prioriteringer og evalueringer.
 • Overvåke gjennomføringen og resultatene av tiltakene
 • Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser har blitt håndtert.
 • Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Loven spesifiserer at:

«Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

I tråd med målet om å fremme større åpenhet rundt menneskerettighetsrisikoer og anstendige arbeidsforhold, er de omfattede virksomhetene pålagt å offentliggjøre en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger. Denne skal minst inneholde følgende:

 • En generell oversikt over selskapets struktur, driftsomfang, retningslinjer og prosedyrer for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 • Detaljer om tiltak som er iverksatt eller planlagt av virksomheten for å forhindre faktiske negative konsekvenser eller redusere betydelig risiko for negative konsekvenser, sammen med utfallet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Dette informasjon har blitt utarbeidet for å oppfylle Symetri AS plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene.

Informasjonen vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni (krav fra og med 2023). Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

 

Om Symetri AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Generelt

Symetri utvikler og leverer teknologiske løsninger og tjenester for design-, ingeniør-, bygge- og produksjonsbedrifter. Vi gir folk mulighet til å jobbe smartere for en bedre fremtid ved å gi dem tilgang til ekspertisen og teknologien de trenger for å forbedre ytelse og bærekraft. Vi bygger langsiktige relasjoner med våre kunder og sparer deres forretningsressurser ved å gjøre teknologi enklere å implementere og bruke.

Vi leter alltid etter nye måter å forbedre energieffektiviteten og redusere karbonutslipp. Forskningen vår har gitt oss innsikt i hvordan vi kan gi bedrifter mulighet til å ta mer informerte beslutninger om innvirkningen deres valg har på miljøet – noe som gjør oss i stand til å skape en bedre fremtid for alle sammen.

Symetri gruppen ble grunnlagt i Sverige i 1989 og har vokst til et team på over 1.000 personer med kontorer over hele Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland og USA. Symetri er en Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center (ATC) og Autodesk Global Service Provider.

Symetri AS (i Norge), er grunnlagt i 1990 (tidligere navn Cad Point), og ble en del av Symetri gruppen (tidligere navn Cad-Q), i år 2000. Cad-Q skiftet navn til Symetri i år 2016.

Symetri er en del av Addnode Group AB, hvis B-aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. Addnode Group tilbyr forretningskritiske IT-løsninger til utvalgte markeder i både privat og offentlig sektor.

Virksomhetens organisering

Symetri AS inngår i divisjonen Design Management. Alle Symetri selskaper er datterselskap til Addnode Group.

Daglig leder: Jens Kollserud

Styrets leder: Johan Andersson

I Q2 2023 teller Symetri AS 51 ansatte


Driftsområde

Administrasjon og hovedkontor ligger i Oslo.


Likestilling 

Selskapet består av 51 ansatte, hvorav 40 menn og 11  kvinner. Vi er ikke fornøyd med kjønnsfordelingen og jobber hele tiden med å få forbedret denne. Vi jobber i en bransje som tradisjonelt har vært kraftig mannsdominert, men ser at vi er på rett vei for en mer balansert kjønnsfordeling. Vi tilrettelegger for at både menn og kvinner kan fylle alle posisjonene selskapet. Dette vil bli tydeliggjort i stillingsannonsene våre. Dette er også etablert i vår rekrutteringsprosess, og vi jobber spesielt med å få flere kvinner med i ledende stillinger i selskapet. Vi mener at arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om at vår personalpolitikk er kjønnsdiskriminerende.


Våre rutiner og retningslinjer

Som en del av Addnode Group har vi i lengre tid jobbet sammen om en bærekraftig utvikling. Symetri skal stå for en ansvarlig drift og bidra positivt til samfunnet vi er en del av.

Symetri sine produkter og tjenester skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Symetri sin virksomhet følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vi har sammen med Addnode utviklet policyer og Code of conduct for å sikre at vi driver i overensstemmelse med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både våre egen virksomhet og våre leverandører. Symetri har i samarbeid med Addnode utført analyse av våre leverandører for å sikre at de oppfyller OECD’s retningslinjer for bærekraftig drift. Dette arbeidet er ytterligere intensivert i Symetri AS i forbindelse med kravene i Åpenhetsloven.

Vi har etablert HMS system for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen. Vi har egne rutiner for å følge opp at likestilling, og sikre at vi ikke har diskriminering på arbeidsplassen.

Symetri skal behandle alle med respekt og verdighet. Vi forventer det samme fra våre samarbeidspartnere som vi forventer av oss selv.

I forbindelse med etableringen av Åpenhensloven, jobber vi nå aktivt med aktsomhetsvurderinen av vår virksomhet og våre leverandører. Dette arbeidet går på informasjonsinnhenting fra leverandører, risikovurdering etter satte prinsipper og vurdering av våre leverandørers kommunisert verdier, f.eks i deres Code of conduct. Dette arbeidet legger vi frem i vår årlige aktsomhetsvurdering som vi publiserer på våre websider.


Negative konsekvenser og risiko 

Vi har i vårt arbeid sammen med Addnode Group kartlagt både tilbakemeldinger fra kunder og leverandører innen bærekraft. Vi har i vårt arbeid i 2022 og 2023 ikke funnet områder med risiko for brudd på Åpenhetsloven.

I vårt arbeid med aktsomhetsprosessen har vi jobbet både med interne og utenforliggende risikoer. Internt har vi fokusert på at vi har et godt arbeidsmiljø. Vi følger opp dette med årlige medarbeiderundersøkelser for å plukke opp eventuelle risikoområder. Vi har i disse medarbeiderundersøkelsene ikke avdekket noe risiko områder, og vi skårer høyt på eNPS.

Vi jobber også med å tilpasse vårt arbeid etter bærekraftmålene og følger f.eks opp reiseaktivitet i selskapet. Vi ser en økning i reiseaktivitet mot siste årene, men vi ligger på et lavere nivå nå enn før Corona.

I forbindelse med vårt HMS arbeid, vurderer vi at det psykososiale miljøet på våre kontorer er den største risikofaktoren for Symetri, i tillegg til ergonomirelaterte plager. Som nevnt fra vår personalundersøkelse, skårer vi høyt og vurderer at vårt miljø på arbeidsplassen er bra. Vi følger også opp ansatte med ekstra behov for tilpasninger på arbeidsplassen med tanke på ergonomi.


Risikoområder i leverandørkjeden

Vi har nå gjort en større risikovurdering av våre leverandører i Symetri AS, der vi har gjort detaljerte risikovurderinger av alle vesentlige leverandører. Vi har ikke avdekket noe området med høy risiko, og vurderer at den generelle risikoen for brudd på Åpenhetsloven er lav.

Vi har en stor leverandør, Autodesk, som leverer 70% av våre innkjøp. Disse produktene kjøper vi inn via underleverandører, der vi har god kontroll på leverandørkjeden. Autodesk jobber aktivt innen bærekraft og vi har tett kontakt med de som leverandør. Viser også til Autodesk sin Code of Conduct; 

Vår nest største leverandør er vårt søsterselskap Symetri AB i Sverige (15% av våre innkjøp), som produserer alle våre interne Symetri Tech produkter.

I tillegg til å kategorisere og vurdere risikoen hos leverandørene våre har vi også sendt ut et spørreskjema for å måle deres innsats for bærekraft og åpenhet. Så langt har vi ikke identifisert noen risikoer blant leverandørene våre gjennom dette initiativet.

Vi har en håndfull leverandører som står for størstedelen av innkjøpene våre, og vi har god kommunikasjon med dem. Vi kjenner dem godt og er trygge på at de er opptatt av å fremme bærekraftsmålene våre.


Risikotiltak blant leverandører 

Symetri har sammen med Addnode jobbet systematisk i flere år med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendig arbeidsforhold. Dette skal være tydelig for våre leverandører at vi forventer det samme av dem, og at vi forventer at de setter de samme kravene til sine underleverandører.

Hvis vi oppdager brudd på menneskerettighetene eller uetiske arbeidsforhold hos våre leverandører, eller hvis det er en betydelig risiko for at slike brudd kan forekomme, vil vi gå i konstruktiv dialog med disse leverandørene for å forbedre situasjonen. I tillegg vil vi vurdere om vi skal fortsette å samarbeide med leverandører som vi mener har høy risiko for å bryte kravene i åpenhetslovgivningen.


Implementering

Vi har forpliktet oss til å overholde grunnleggende menneskerettigheter, og det gjør vi ved å følge "aktsomhetshjulet"-hjulet for ansvarlig forretningspraksis, anbefalt av OECD og fremhevet i åpenhetsloven. Det betyr at:

 • Vi har forankret vårt arbeid med Åpenhetsloven i våre policyer og vår ledelse / Styre
 • Vi involverer alle ansatte i arbeidet med anstendig arbeidsforhold
 • Vi gjøre en årlig aktsomhetsvurdering av våre leverandører
 • Om det i aktsomhetsvurderingen oppdages en risiko for brudd på Åpenhetsloven, tar vi umiddelbart tak i dette og undersøker muligheter for å påvirke til forbedring eventuelt vurdere vår avtale med leverandøren.

Rutine åpenhetsloven, bilde

Kontakt

For spørsmål om vår aktsomhetsvurdering ta kontakt med

Sveinung Vik, sveinung.vik@symetri.com

Symetris politikk

Symetri AS som er en del av Addnode Group har en Code of Conduct og Sustainability Policy som gir veiledning for hvem vi ønsker å være og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Den beskriver hva som er viktig for oss, hva vi ønsker å stå for, våre verdier og vår tilnærming til kunder, leverandører, partnere, ansatte og verden rundt oss.

Vår politikk for bærekraftig virksomhet er viktig:
https://www.addnodegroup.com/sv/hallbarhet/uppforandekod-och-hallbarhetspolicy

Etiske retningslinjer

Symetri AS som er en del av Addnode Group, fokuserer på tette og langsiktige samarbeidsformer for å skape gode forutsetninger for å ta ansvar i hele leverandørkjeden.

Våre verdier og bedriftskultur, etiske retningslinjer og lokal markedskunnskap gir oss gode muligheter til å skape gode relasjoner med våre partnere.

Vi stiller høye krav til etikk og respekt i forholdet til hverandre og våre kunder. Det sier seg selv at vi stiller like høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi må følge lover og regler, rettferdige forretningsprinsipper, bekjempe korrupsjon og respektere menneskerettighetene.

Les mer om Symetri og våre verdier

Les mer: Hvordan Addnode Group samarbeider med partnere og leverandører.