Mot nettonull og en karbonnøytral fremtid

Symetri har stort fokus på bærekraft og leter alltid etter nye måter for å forbedre energieffektiviteten og redusere karbonutslipp. Vårt arbeid har gitt oss innsikt i hvordan vi kan gi våre kunder mulighet til å ta kvalifiserte beslutninger på valg som har innvirkning på miljøet – noe som gjør oss i stand til å skape en bedre fremtid for alle.

Vårt søkelys er å hjelpe bygge- og anleggsindustrien med å minimere miljøpåvirkningen ved å bruke teknologi og kunnskap for å redusere karbonavtrykket til bygningene, og nå null-utslippsmålene.

Våre svært erfarne konsulenter innen prosjektering, produksjon og drift av bygg kan bistå med å implementere strategier som utnytter den digitale arbeidsflyten for å redusere kostnader og karbonutslipp.

Jobb smartere og mer bærekraftig

Etterspørselen innen bygg- og infrastruktur er drevet av økt urbanisering, og for å nå nullutslippsmålene er det behov for at arkitekter og ingeniører designer og konstruerer bygninger på en mer effektiv og bærekraftig måte. Redusering av energiforbruk i nye og eksisterende bygninger har høy prioritet sammen med miljøtiltak knyttet til byggematerialer, prosess, og reduksjon av avfall.

Drivkraften for å optimalisert design, produksjon og livssyklusstyring kommer som følge av krav fra markedet og gjennom nye regulative standarder som krever sporbarhet på bruk av materialer i bygget.

 

Symetri støtter din bærekraftsreise

Symetris løsning for dekarborisering hjelper både bygg- og anleggsbransjen og produksjonsindustrien med å redusere innebygde og operasjonelle karbonutslipp. 

Vi investerer hele tiden i vår egen teknologiutvikling for å innovere og skape løsninger som hjelper våre kunder å ta informerte beslutninger om materialvalg - for å støtte avkarbonisering i bygge- og anleggsindustrien.

 Livssyklusanalyse av bygninger

Livssyklusanalyse av bygninger

Symetri er en global partner av One Click LCA, verdens ledende Building Lifecycle Assessment-programvare (LCA). Disse løsningene hjelper kunder med å håndtere livssykluspåvirkningen av bygninger og byggematerialer, oppnå grønne byggsertifiseringer og imøtekomme regelverket som har LCA som obligatorisk del av planleggingen i ulike land.

KARBONSMART DESIGN

KARBONSMART DESIGN

Avkarboniseringspotensialet er størst i de tidlige stadiene av prosjektet. Sammen med Symetris teknologipartnere tilbyr vi verktøy som støtter karbon-smarte beslutninger knyttet til design, prosjektering, valg av byggematerialer og planlegging av byggeplass i en tidlig fase.

 


Symetris bidrag til FNs globale mål

Symetri støtter organisasjoner i deres bærekraftsarbeid ved å bruke internasjonale standarder og initiativer som 2030-utfordringene, The Built Environment Declare og FNs globale mål for bærekraftig utvikling og Agenda 2030.

Symetri har sammen med Addnode Group fokus på disse seks globale målene, hvor vi ser størst mulighet til å påvirke.

 

Avkarbonisering

Prosessen med å redusere og kompensere utslipp av karbondioksid (CO2) som følge av menneskelig aktivitet i atmosfæren.

Karbonutslipp

Drivhusgassene (GHG) som genereres av våre handlinger som resulterer i globalt oppvarmingspotensiale (GWP). Kjent som Building Carbon Footprint hvis det er relatert til klimagasser skapt over bygningens levetid gjennom konstruksjon, drift og rivning.

GHG - Drivhusgass

Gasser i atmosfæren som fanger opp varmen. De viktigste drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

GWP - Global oppvarmingspotentsiale

Varme absorbert av drivhusgasser i atmosfæren; måler hvor mye energi utslippene av ett tonn av en hvilken som helst klimagass vil absorbere over tidsperioden av relative utslipp av ett tonn karbondioksid (CO2).

Direkte og indirekte karbonutslipp

All CO2  som slippes ut i prosessen fra design til bygget er klart til bruk. Dette inkluderer alt fra råvareutvinning til produksjon av materialene, logistikk og utslipp knyttet til drift av utstyr maskineriet byggeprosessen.

Operasjonell karbon

Karbon skapt over driftsfasen av bygget ved oppvarming, elektrisitet, ventilasjon, klimaanlegg, etc.

Netto null

Refererer til å kutte klimagassutslippene til så nær null som mulig, med eventuelle gjenværende utslipp som gjen-absorberes fra atmosfæren av karbonlagre som hav og skog.

LCA - livsløpsanalyse

En vitenskapelig basert metodikk for å kvantifisere livstids miljøpåvirkninger av en bygning (Building LCA) eller produkt (Product LCA).

EPD - Miljøvaredeklarasjon

Erklæring om miljøpåvirkningen av et produkt over levetiden. Offentlige EPD-er er tredjepartsverifiserte og gir troverdig og nøytral vurdering av produktene.

Innsikt i bærekraft

 

 

Mikko Viertola

Mikko Viertola

Chief Technology Officer
Margrethe Overn

Margrethe Overn

Sales, Building & Infrastructure