Mot nettonull og en karbonnøytral fremtid

Symetri har stort fokus på bærekraft og leter alltid etter nye måter for å forbedre energieffektiviteten og redusere karbonutslipp.

Vi gjør det mulig for bedrifter å ta kvalifiserte beslutninger som har en positiv innvirkning på miljøet. Våre eksperter innen design, ingeniørarbeid, produksjon, vitenskap og teknologi bruker digitale arbeidsflyter for å redusere kostnader og karbonutslipp. Vi tilbyr løsninger som støtter avkarboniseringen av bransjen, og hjelper organisasjoner med å ta i bruk strategier for å oppnå nullutslippsmål, redusere avfall, redusere karbonutslipp og forbedre energieffektiviteten ved å gjøre smartere materialvalg og forbedre styringen av leverandørkjeden. Ved å fokusere på bærekraftig praksis hjelper vi kundene våre med å ligge i forkant av lovpålagte standarder og posisjonere seg som bransjeledere.

Vår ekspertise innen BIM og digital arbeidsflyt gjør det mulig for oss å optimalisere designet slik at det blir mer bærekraftig. Vi har en helhetlig tilnærming til karbonpåvirkning for å forstå og minimere prosjektets totale karbonavtrykk gjennom hele livssyklusen.

Jobb smartere og mer bærekraftig

Etterspørselen innen bygg- og infrastruktur er drevet av økt urbanisering, og for å nå nullutslippsmålene er det behov for at arkitekter og ingeniører designer og konstruerer bygninger på en mer effektiv og bærekraftig måte. Redusering av energiforbruk i nye og eksisterende bygninger har høy prioritet sammen med miljøtiltak knyttet til byggematerialer, prosess, og reduksjon av avfall.

Drivkraften for å optimalisert design, produksjon og livssyklusstyring kommer som følge av krav fra markedet og gjennom nye regulative standarder som krever sporbarhet på bruk av materialer i bygget.

Symetri støtter din bærekraftsreise

Symetris løsning for dekarborisering hjelper både bygg- og anleggsbransjen og produksjonsindustrien med å redusere innebygde og operasjonelle karbonutslipp. 

Vi investerer hele tiden i vår egen teknologiutvikling for å innovere og skape løsninger som hjelper våre kunder å ta informerte beslutninger om materialvalg - for å støtte avkarbonisering i bygge- og anleggsindustrien.

 Livssyklusanalyse av bygninger

Livssyklusanalyse av bygninger

Symetri er en global partner av One Click LCA, verdens ledende Building Lifecycle Assessment-programvare (LCA). Disse løsningene hjelper kunder med å håndtere livssykluspåvirkningen av bygninger og byggematerialer, oppnå grønne byggsertifiseringer og imøtekomme regelverket som har LCA som obligatorisk del av planleggingen i ulike land.

KARBONSMART DESIGN

KARBONSMART DESIGN

Avkarboniseringspotensialet er størst i de tidlige stadiene av prosjektet. Sammen med Symetris teknologipartnere tilbyr vi verktøy som støtter karbon-smarte beslutninger knyttet til design, prosjektering, valg av byggematerialer og planlegging av byggeplass i en tidlig fase.

 

CO-INNOVATION

CO-INNOVATION

Drivkraften for optimalisert produktdesign, produksjon og produktlivssyklusstyring kommer fra kundenes ønske om å utvikle bærekraftige produkter med lang levetid og gode økonomiske resultater gjennom hele livssyklusen. Regulatoriske standarder for omfattende sporbarhet og optimalisering av drift og innebygd karbon driver også utviklingen.

Åpenhetsloven

Symetri AS følger loven om selskapers åpenhet og arbeider for å opprettholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette forplikter større selskaper til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forhindre negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.


Symetris bidrag til FNs globale mål

Symetri støtter organisasjoner i deres bærekraftsarbeid ved å bruke internasjonale standarder og initiativer som 2030-utfordringene, The Built Environment Declare og FNs globale mål for bærekraftig utvikling og Agenda 2030.

Symetri har sammen med Addnode Group fokus på disse seks globale målene, hvor vi ser størst mulighet til å påvirke.

 

Avkarbonisering

Prosessen med å redusere og kompensere utslipp av karbondioksid (CO2) som følge av menneskelig aktivitet i atmosfæren.

Karbonutslipp

Drivhusgassene (GHG) som genereres av våre handlinger som resulterer i globalt oppvarmingspotensiale (GWP). Kjent som Building Carbon Footprint hvis det er relatert til klimagasser skapt over bygningens levetid gjennom konstruksjon, drift og rivning.

GHG - Drivhusgass

Gasser i atmosfæren som fanger opp varmen. De viktigste drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

GWP - Global oppvarmingspotentsiale

Varme absorbert av drivhusgasser i atmosfæren; måler hvor mye energi utslippene av ett tonn av en hvilken som helst klimagass vil absorbere over tidsperioden av relative utslipp av ett tonn karbondioksid (CO2).

Direkte og indirekte karbonutslipp

All CO2  som slippes ut i prosessen fra design til bygget er klart til bruk. Dette inkluderer alt fra råvareutvinning til produksjon av materialene, logistikk og utslipp knyttet til drift av utstyr maskineriet byggeprosessen.

Operasjonell karbon

Karbon skapt over driftsfasen av bygget ved oppvarming, elektrisitet, ventilasjon, klimaanlegg, etc.

Netto null

Refererer til å kutte klimagassutslippene til så nær null som mulig, med eventuelle gjenværende utslipp som gjen-absorberes fra atmosfæren av karbonlagre som hav og skog.

LCA - livsløpsanalyse

En vitenskapelig basert metodikk for å kvantifisere livstids miljøpåvirkninger av en bygning (Building LCA) eller produkt (Product LCA).

EPD - Miljøvaredeklarasjon

Erklæring om miljøpåvirkningen av et produkt over levetiden. Offentlige EPD-er er tredjepartsverifiserte og gir troverdig og nøytral vurdering av produktene.

Innsikt i bærekraft

 

 

Nyheter

Symetri lanserer Naviate Zero

Naviate Zero MVP (Minimum Viable Product) er nå lansert. Naviate Zero har som mål å gjøre det mulig for Revit-brukere å ta intelligente, bærekraftige materialvalg i modellene sine. I denne første MVP-en gjør vi det mulig for et begrenset antall inter ...

Les mer
Mikko Viertola

Mikko Viertola

Chief Technology Officer
Margrethe Overn

Margrethe Overn

Sales, Building & Infrastructure