Møt Symetri på Nor-shipping 2023

Endelig har vi startet nedtellingen til Nor-Shipping 2023, en av de største arrangementene for skip og maritim industri.

Møt Symetri på Nor-shipping 2023

For første gang kommer Symetri til å delta med en egen stand (C05-36H). Kom innom og ta en prat med våre eksperter for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å ta et steg inn i fremtiden med BIM for konstruksjon og design av skip.

På standen vi vil vise deg hvordan GA og interiørdesign kan løses i 3D ved hjelp av Autodesk Revit og Autodesk Construction Cloud. Dette gir deg muligheten til å enkelt dele design med alle involverte i prosjektet på en engasjerende måte, samtidig som du beholder de tradisjonelle tegningene i bunn.

Du vil også få oppleve og se hvordan VR kan benyttes sammen med Revit for å få en mer sømløs planlegging og gjennomføring av dine prosjekter. Gjennom å ta i bruk nye verktøy vil du både kunne redusere tid i planleggingsfasen, og enklere gjøre designendringer, uten at det vil medføre store ekstrakostnader.

Technical Seminars

På Nor-Shipping vil vi også holde tre Technical Seminars, som er åpne for alle som deltar på messen. Her vil vi gå enda mer i dybden på forskjellige temaer om hvordan BIM vil kunne revolusjonere måten skip blir designet og konstruert på.

Ingen påmelding er nødvendig, men det vil være begrenset med plasser, så legg inn tidspunkt og sted din i kalenderen slik at du ikke går glipp av dem!

Opplev BIM for skipsindustrien

Onsdag 7. juni / 12:30-13:00 / Hall E - Technical Seminar E8

BIM (Building Information Modell) er et velkjent konsept som hovedsakelig brukes av arkitekter og ingeniører i byggebransjen. Løsninger som støtter dette konseptet, har oppnådd stor suksess i flere bransjer. Nå er BIM også på vei inn i skipsbygging.

I dette seminaret vil vi forklare BIM-konseptet. Vi vil visualisere hvordan BIM kan forbedre og effektivisere konstruksjon- og skipsbyggingsprosessen. Vi vil også presentere løsninger som støtter BIM i å være den viktigste informasjonsbæreren gjennom et skipsbyggingsprosjekt.

Effektiv 3D GA-design med BIM

Onsdag 7. juni / 14:30-15:00 / Hall E - Technical Seminar E7

Selv om de fleste selskap innenfor skipsdesign og -bygging har investert i avanserte 3D CAD-løsninger, bruker nesten alle fortsatt CAD-verktøy i 2D for GA-design og GA-relaterte planer og tegninger.

Fra suksessen til BIM i andre bransjer har Symetri utviklet en løsning som er tilpasset og tilpasset skipsbyggingsprosesser og standarder.

Med denne løsningen kan marinearkitekter og designere gjøre 3D og 2D GA-design konsistent gjennom et komplett prosjekt. Raskere GA-design, full 2D- og 3D-konsistens og godt tilpasset for samarbeid og utveksling med andre CAD- og ingeniørverktøy

Multidisiplint samarbeid med BIM på Autodesk Construction Cloud

Torsdag 8. juni / 11:30-12:00 / Hall E - Technical Seminar E7

Tverrfaglig samarbeid kan være utfordrende i skipsbyggingsprosjekter på grunn av et stort antall aktører og ulike CAD-løsninger. Andre bransjer har klart å håndtere disse utfordringene med BIM og skybasert teknologi i flere år.

Symetri har utviklet en tilleggsmodul for BIM-verktøy som Revit og ACC (Autodesk Construction Cloud), som er spesielt tilpasset skipsbyggingsindustrien.

I dette seminaret vil Symetri vise hvordan flere ingeniører fra ulike disipliner, som jobber på ulike steder og i forskjellige selskaper, kan samarbeide sømløst på et omfattende prosjekt ved hjelp av denne løsningen.

Join Symetri at Nor-Shipping 2023

We are excited to countdown to Nor-Shipping 2023, one of the largest events for the shipping and maritime industry.

Symetri is thrilled to be participating with our own booth (C05-36H) for the first time. We invite you to stop by and speak with our experts to see how we can help you take a step into the future with BIM for ship construction and design.

On the stand (C05-36H) we will show you how GA and interior design can be solved in 3D using Autodesk Revit and Autodesk Construction Cloud. This gives you the opportunity to easily share designs with everyone involved in the project in an engaging way, while you keep the traditional drawings.

In addition, you will experience and witness how VR can be integrated with Revit to enhance planning and implementation of your projects. By incorporating new tools, you can significantly reduce time in the planning phase, and simplify design changes without incurring additional costs.

We look forward to meeting you at Nor-Shipping 2023 and demonstrating how new technology and tools can help you to stay ahead of future requirements, as a designer and constructor of ships.

Technical Seminars

During Nor-Shipping, we will host a series of three Technical Seminars, which are open to all attendees. During these seminars, we will delve deeper into various topics on how BIM can revolutionize the design and construction of ships.

No registration is necessary, but space is limited, so be sure to mark the date, time, and location in your calendar to ensure you don't miss out!

Experience BIM for shipbuilding industry

Wednesday, June 7th / 12:30-13:00 / Hall E - Technical Seminar E8

BIM (Building Information Modell) is a well-known concept mainly used by architects and engineers in the construction industry. Solutions that support this concept have achieved great success in several industries. Now, BIM is also making its way into shipbuilding.

In this seminar, we will explain the BIM concept, and we will demonstrate how BIM can improve, streamline, and make the engineering and shipbuilding process more efficient. We will also present solutions that support BIM as the main information carrier throughout a shipbuilding project

Efficient 3D-GA design with BIM

Wednesday, June 7th / 14:30-15:00 / Hall E - Technical Seminar E7

Despite investing in advanced 3D CAD solutions, most ship design and shipbuilding companies still rely on 2D CAD drafting tools for GA-design and GA-related plans and drawings.

Building on the success of BIM in other industries, Symetri has developed a solution tailored to shipbuilding processes and standards.

With this solution, naval architects and designers can ensure 3D and 2D GA-design consistency throughout a complete project. It enables faster GA-design, full 2D and 3D consistency, and is well-suited for collaboration and exchange with other CAD and engineering tools.

Multidiscipline collaboration with BIM on Autodesk Construction Cloud

Thursday, June 8th / 11:30-12:00 / Hall E - Technical Seminar E7

Interdisciplinary collaboration can be challenging in shipbuilding engineering projects due to a large number of actors and various CAD solutions. However, other industries have successfully managed these challenges with BIM and cloud-based technology for several years.

Symetri has developed an add-on solution for BIM tools like Revit and ACC (Autodesk Construction Cloud), specifically adapted for the shipbuilding industry.

In this seminar, Symetri will showcase how numerous engineers from different disciplines, working in various locations and companies, can collaborate smoothly on a comprehensive project using this solution.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med en av oss

Anders Mellingen

Anders Mellingen

Senior Director Nordics, Product Design & Lifecycle
Anders ble med på Symetri-teamet i 2000 og var Business Area Manager for produksjon i flere år, før han i 2020 ble Senior Director for Manufacturing Business Unit i Norden. Med over 25 års erfaring fra både tekniske områder og salg av komplekse løsninger, har han vært en del av Symetris og produksjonsindustriens utvikling de siste tiårene.